“Mötet med Jesus förändrar allt” — Logmötesserie vecka 32

Vec­ka 32 är det dags för som­ma­rens log­mö­tes­se­rie, och pre­cis som för­ra året hålls sam­ling­ar­na i ladan på Mag­nus Karls­son gård i Kyr­kofjäll, Klö­vedal (kar­ta hit­tar ni via län­ken här).

Temat för sam­ling­ar­na — “Mötet med Jesus för­vand­lar allt” — är en verk­lig och fan­tas­tisk san­ning som vi kom­mer att tit­ta när­ma­re på under de oli­ka sam­ling­ar­na. Utö­ver från vår egen pas­tor Joel Mag­nus­son får vi även få lyss­na till pre­dik­ning­ar av Fred­rik Ljung­quist (Udde­val­la pingst), Filip Lar­s­son (Vall­hamra­kyr­kan, Säve­da­len), Mats Kollind (Bohus pingst) samt Jakob Lith­ner (San­de­slätts för­sam­ling i Ange­red). Det blir även oli­ka sång­in­slag under sam­ling­ar­na, bl a med­ver­kar Jon­ny och Noo­mie Björn­ha­ger från Bohus vid två till­fäl­len. Efter sam­ling­ar­na fort­sät­ter vi gemen­ska­pen genom att fika till­sam­mans. Mer utför­ligt pro­gram finns under kalen­dern på hemsidan. 

Oav­sett om du är en van kyr­ko­be­sö­ka­re eller om du bara är nyfi­ken på vad krist­na män­ni­skor egen­li­gen tror på är du otro­ligt varmt väl­kom­men att fin­nas med — hop­pas att vi ses!

[mec_speaker event_id=“7776”]