Cunit — Vår vänförsamling i Spanien

Sedan ett antal år till­ba­ka har våra för­sam­ling­ar kon­takt med en evan­ge­lisk för­sam­ling i Cunit, cir­ka 5 mil syd­väst om Bar­ce­lo­na. Kon­tak­ten ini­ti­e­ra­des av Kris­ter Gun­nars­son, som i många år — i mis­sions­för­bun­dets resp. Equme­ni­a­kyr­kans regi — arbe­tat med mis­sion i bl a Spa­ni­en och Syda­me­ri­ka. Kon­tak­ten inled­des kring 2013, och rela­tio­nen mel­lan våra för­sam­ling­ar har genom åren växt sig både stark och djup. Vi har — innan Coro­na-pan­de­min begrän­sa­de möj­lig­he­ter­na att resa — var­je år besökt varand­ras för­sam­ling­ar; vartan­nat år har för­sam­lings­med­lem­mar från Tjörn besökt Cunit, och vartan­nat år har för­sam­lings­med­lem­mar i Cunit besökt Tjörn. Under senas­te året har vi med jäm­na mel­lan­rum mötts till digi­ta­la, gemen­sam­ma bönesamlingar.

För­sam­ling­en präglas av en stark iver att nå män­ni­skor med evan­ge­li­um, vil­ket ock­så tar sig uttryck i ett stort soci­alt enga­ge­mang. Bl a dri­ver man sedan 2017 Casa Yireh / Soci­a­la huset i Cunit, där man tar sig an män­ni­skor som av oli­ka anled­ning­ar är i behov av hjälp. Huset har dels ett “soci­alt café” där besö­ka­re under enk­la for­mer kan få något att äta och någon att pra­ta med, och även en boen­de­del där män­ni­skor med behov kan få bo under läng­re eller kor­ta­re peri­o­der. Man bedri­ver även en liten second­hand-verk­sam­het vid ett par tillfällen/vecka. Läs gär­na — om Du kan spans­ka — mer om för­sam­ling­en på deras hem­si­da.

Vi är oer­hört gla­da och tack­sam­ma för den rela­tion som har for­mats under åren, och upp­ma­nar Er att be för för­sam­ling­en och deras arbe­te, på sam­ma vis som vi vet att våra för­sam­ling­ar finns med i Deras böner.