Bibelstudie — “Guds stora plan”, Klövedal

Händelsedetaljer

  • onsdag | 26 januari, 2022
  • 19:00

Att läsa Bibeln utan att kän­na till “den röda trå­den”, kan vara lika svårt som att läg­ga ett tusen­bi­tars pus­sel utan kar­tong­ens fram­si­da. Orsa­ken till att många var­ken läser sin Bibeln eller för­står vad man läser beror just på att man sak­nar Bibelns sam­man­häng­an­de berät­tel­se — Guds fräls­nings­plan genom Jesus Kristus. Man ser inte hur de oli­ka delar­na och berät­tel­ser­na fak­tisk häng­er ihop och utgör en hel­het.

Under nio ons­dags­kväl­lar, med start 3 novem­ber, kom­mer vi att gå ige­nom Bibelns sam­man­häng­an­de berät­tel­se. Vår för­hopp­ning och bön är att så många som möj­ligt skall fin­nas med vid des­sa till­fäl­len. Jag är över­ty­gad om att det kom­mer hjäl­pa dig att bätt­re för­stå vad du läser i din Bibeln.