Bibelsamtal, Kållekärr

Händelsedetaljer

  • onsdag | 29 september, 2021
  • 10:00
  • Kållekärr 50 471 93 Kållekärr
  • 073-916 14 16

Den­na sam­ling är öppen för alla som är dag­le­di­ga och kan vara med. Vi kom­mer att använ­da oss av ett mate­ri­al som heter ”Att läsa Bibeln till­sam­mans” som går ige­nom delar av Johan­nes­bre­vet, Filip­per­bre­vet och Psal­ta­ren. Inför var­je sam­ling läser man en bibel­text och sva­rar på någ­ra frå­gor som vi sedan sam­ta­lar om när vi möts. Om du vill vara med får du höra av dig till Joel (073–916 14 16) så att du får materialet.

Sam­ling­ar­na kom­mer fram­för allt vara hem­ma hos Els-Marie, där­e­mot med vis­sa undantag.