Covid-info

Covid-info missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal

Vi genom­går en spe­ci­ell tid, och det får natur­ligt­vis även påver­kan på hur vi som för­sam­ling­ar firar gudstjänster. 

Vi ber alla att även fort­sätt­nings­vis föl­ja Folk­hälso­myn­dig­he­tens råd och rekom­men­da­tio­ner; vid sjuk­doms­symp­tom stan­nar man hem­ma från guds­tjäns­ten, och ni som av någon anled­ning till­hör en risk­grupp upp­ma­nas till extra för­sik­tig­het. Vi ser även till att hål­la avstånd till varand­ra i bän­kar­na, och efter guds­tjäns­tens slut läm­nar vi loka­len och fort­sät­ter sam­va­ron utomhus. 

Tills vida­re får vi sam­las max 8 per­so­ner (exkl. med­ver­kan­de), och om Du vill del­ta i guds­tjäns­ter behö­ver Du anmä­la Dig till Joel via tele­fon eller e‑post.

För Er som inte har möj­lig­het att vara med fort­sät­ter vi direkt­sän­da våra guds­tjäns­ter via YouTu­be.

Med allt det­ta sagt: Varmt väl­kom­men att del­ta i våra sam­ling­ar, men tänk iakt­ta extra försiktighet!