Hela skriften är utandad av Gud

Joel Mag­nus­son pre­di­kar uti­från 2 Timo­teus­bre­vet 3:16–17.

Other Ser­mons
Recent terms