Lite på vänt

Väntan

”Sök HER­REN medan han låter sig fin­nas, åkal­la honom medan han är nära.” 

Fram­för allt hand­lar den­na text om att inte vän­ta med att vän­da om och söka sin fräls­ning endast hos Jesus Kristus. Eftersom vi inte vet något om mor­gon­da­gen eller ens näs­ta tim­ma, att vi där­för inte bör vän­ta med att skju­ta upp det­ta livs­av­gö­ran­de beslut. Lik­nan­de har vi i 2 Kor 6:1–2: “Som Guds med­ar­be­ta­re upp­ma­nar vi er ock­så att ta emot Guds nåd så att den blir till nyt­ta. Han säger ju: Jag bön­hör dig i nådens tid, jag hjäl­per dig på fräls­ning­ens dag. Nu är den rät­ta tiden, nu är fräls­ning­ens dag.”

Nu har det snart gått ett år sedan coro­na lamslog sto­ra delar av värl­den och även vårt arbe­te inom kyr­kor­na. Jag vet inte hur ni kän­ner det, men jag upp­le­ver det lite som om livet lik­som tog en paus när det­ta hän­de. Att jag och många med mig lik­som vän­tat in ”tiden efter coro­na”, som om då bör­jar livet på nytt. Natur­ligt­vis är det myc­ket som med all rät­ta satts på paus och där vi bör vara för­sik­ti­ga, och när vi väl är i ”tiden efter coro­na” kom­mer natur­ligt­vis myc­ket att vara annorlun­da och bätt­re. Men jag kan även se stor en risk i det­ta om vi pau­sar med det som är vårt upp­drag och upp­gift oav­sett omstän­dig­he­ter. Att själ­va söka och åkal­la Her­ren dag­li­gen, och att söka efter vägar att nå ut med evan­ge­li­et till dem som ännu inte hört det. Jag kan se des­sa ten­den­ser­na både i mitt eget liv och hos and­ra krist­na. Där­för skul­le jag verk­li­gen vil­ja upp­munt­ra dig att idag göra det du kan för att ”Guds nåd skall bli till nyt­ta i ditt liv” och att be att du skall få nå ut till män­ni­skor i det sam­man­hang Gud har satt dig. Även om vi inte har möj­lig­he­ten att leva som för­sam­ling som tidi­ga­re, har vi ändå många möj­lig­he­ter att göra det på annat sätt. Vi har tele­fo­nen och and­ra digi­ta­la verk­tyg för att behål­la gemen­ska­pen och hål­la kon­tak­ten även om vi inte skul­le kun­na ses. Vi kan träf­fas i en mind­re grupp av män­ni­skor (exem­pel­vis två och två), kanske ta en pro­me­nad eller lik­nan­de. Ja det finns egent­li­gen oänd­ligt med möjligheter. 

I sam­band med det­ta skul­le jag vil­ja verk­li­gen vil­ja rekom­men­de­ra ett mate­ri­al som heter: ”Att läsa Bibeln till­sam­mans”, ett mate­ri­al som jag själv har haft väl­digt stor behåll­ning av. Det inne­hål­ler 24 träf­far med en bibel­text och enk­la men klar­gö­ran­de frå­gor (ca. 8 per gång). Först läser man bibel­tex­ten hem­ma och fun­de­rar kring frå­gor­na och sedan gör man det igen till­sam­mans med annan per­son. Jag bifo­gar en fil där ni kan se hur ett till­fäl­le ser ut. Har ni frå­gor om det­ta är det bara att höra av sig till mig, och om ni är intres­se­ra­de av köpa mate­ri­a­let kan ni göra det här (finns tre oli­ka vari­an­ter):https://rotad.se/produkt/one2one-att-lasa-bibeln-tillsammans-nyfiken-pa-upptack-tillsammans-jesus-liv-och-budskap-i-lukasevangeliet-av-andrew-cornes/

Dess­utom skul­le jag vil­ja upp­munt­ra er att bör­ja en Bibel­läs­nings­plan, anting­en en kor­ta­re vari­ant som går ige­nom en eller ensta­ka böc­ker alter­na­tivt en där du läser ige­nom hela Bibeln. Det finns många bibel­läs­nings­pla­ner för er som läser Bibeln på tele­fo­nen. Jag bifo­gar även tre vari­an­ter, en där läser Bibeln på ett år samt två där du läser den på två år. Du kan natur­ligt­vis använ­da den på ett år och läsa i din egen takt.

Picture of Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar