Scoutstart uppskjuten…

Vindskydden

Vi tving­as tyvärr skju­ta vår­ter­mins­star­ten för scou­ter­na ytter­li­ga­re fram­åt i tiden. Pla­nen var att star­ta mån­dag 8 mars, men i det läge vi har just nu ser vi inte rik­tigt hur vi ska kun­na arran­ge­ra sam­ling­ar­na på ett säkert och ansvars­fullt sätt. Ambi­tio­nen är nu istäl­let att star­ta ter­mi­nen efter påsklo­vet (mån­dag 12 april). 

Lämna en kommentar