Historiens viktigaste händelse

Golgata

Län­der bru­kar fira natio­nal­da­gar eller and­ra hög­ti­der för att påmin­nas om något vik­tigt och avgö­ran­de som skett i deras histo­ria. Av sam­ma anled­ning firar vi påsk, fast av oänd­ligt myc­ket vik­ti­ga­re och mer avgö­ran­de kon­se­kven­ser. När Jesus dör på kor­set och upp­står på tred­je dagen för­änd­rar det­ta allt, inte bara för en viss tid eller för ett visst folk eller nation. Utan det får full­kom­ligt avgö­ran­de kon­se­kven­ser i evig­he­ten och det gäl­ler alla folk. Där­för är påskens hän­del­ser inte bara den krist­na tron abso­lu­ta cent­rum och kär­na utan hela världs­hi­sto­ri­ens abso­lut vik­ti­gas­te händelse.

Om ni vill veta vad som hän­de dag för dag i påsk­vec­kan samt läsa bibel­tex­ter­na, bifo­gar jag en fil om det­ta. Dess­utom ytter­li­ga­re en om rät­te­gång­en som Jesus genomgick.

Nu firar vi påsk med bönen att Gud på nytt skall väc­ka vår för­und­ran och tack­sam­het över des­sa under­ba­ra och dyr­ba­ra sanningar.

Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar