Var i Bibeln kan vi läsa om Jesus?

Kors i bibel

”I Nya Tes­ta­men­tet”, skul­le nog de fles­ta av oss sva­ra på den­na frå­ga. Det är vis­ser­li­gen sant, men långt ifrån hela san­ning­en. Istäl­let bor­de vårt svar vara, att vi fin­ner honom i hela Bibeln. Under påsk­da­gens guds­tjänst fick vi lyss­na till text­läs­ning från Förs­ta Korin­ti­er­bre­vet kapi­tel 15. Där Pau­lus skrev om evan­ge­li­ets all­ra vik­ti­gas­te sanningar:

”…att Kristus dog för våra syn­der enligt Skrif­ter­na, att han blev begravd, att han upp­stod på tred­je dagen enligt Skrif­ter­na” (1 Kor 15:3–4)

Vid den tid då Pau­lus skrev fanns det ing­et Nya Tes­ta­men­te utan enbart Gam­la Tes­ta­men­tet. Det Pau­lus säger är allt­så att Jesu död för våra syn­der, hans begrav­ning och upp­stån­del­se redan står skri­vet om i Gam­la Tes­ta­men­tet och är en upp­fyl­lel­se av pro­fe­ti­or där (Pau­lus kanske tän­ker på Jesa­ja 53:3–12, eller Hosea 6:2 och Jona 2:1).

Lik­nan­de har vi i Lukas 24:13–35 där den upp­stånd­ne Jesus slår föl­je med två av sina efter­föl­ja­re på väg från Jeru­sa­lem till Emmaus. Deras ögon är till­slut­na så att de inte kän­ner igen honom. Istäl­let för­kla­rar de för sin föl­je­sla­ga­re (Jesus) att de hade hop­pats på att Jesus var Mes­si­as, men att hans kors­fäs­tel­se och död nog bevi­sa­de mot­sat­sen. Vida­re för­kla­rar de att tre dagar nu pas­se­rat och att Jesus fort­fa­ran­de inte upp­stått från de döda som han sagt. Där­e­mot att fler­ta­let efter­föl­ja­re sett den tom­ma gra­ven, samt att kvin­nor­na fått bud­ska­pet från en äng­el att Jesus upp­stått, men att ing­en av dem mött den upp­stånd­ne själv (det komis­ka i det hela är ju att de berät­tar allt det­ta just för den upp­stånd­ne Jesus).

När Jesus väl tar till orda säger han: ”Så oför­stån­di­ga ni är och trö­ga till att tro på allt som pro­fe­ter­na har sagt. Mås­te inte Mes­si­as lida det­ta för att gå in i sin här­lig­het?” (24:25–26). Jesus för­kla­rar helt enkelt för de för­vir­ra­de och upp­ska­ka­de Emmaus­vand­rar­na, att allt det­ta bor­de de redan ha sett och för­stått genom att läsa pro­fe­ter­na i Gam­la Tes­ta­men­tet. Där­ef­ter läser vi: ”… och han bör­ja­de med Mose och alla pro­fe­ter­na och för­kla­ra­de för dem vad som var sagt om honom i alla Skrif­ter­na.” (24:27) Jesus tog allt­så med Emmaus­vand­rar­na på ett gedi­get bibelstu­die genom hela Gam­la Tes­ta­men­tet och visa­de dem hur det över allt tala­des om honom.

När vi sena­re i kapit­let kom­mer till förs­ta gång­en Jesus visar sig för de tolv upp­re­pas lik­nan­de (24:36–49). Då säger Jesus föl­jan­de: “Det­ta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt mås­te upp­fyl­las som är skri­vet om mig i Mose lag, hos pro­fe­ter­na och i psal­mer­na… Det står skri­vet att Mes­si­as skall lida och på tred­je dagen upp­stå från de döda, och att omvän­del­se och syn­der­nas för­lå­tel­se skall pre­di­kas i hans namn för alla folk, med bör­jan i Jeru­sa­lem.” (24:44, 46). Åter­i­gen, hela Gam­la Tes­ta­men­tet pekar mot och berät­tar om Jesus.

Låt oss där­för läsa hela Bibeln, och inte bara Nya Tes­ta­men­tet. Låt oss även läsa hela Bibeln och hela tiden frå­ga oss hur den text vi läser pekar mot Kristus och fram­för allt hans för­so­nings­död på kor­set. Nedan fin­ner ni ett citat från en pre­di­kan av pas­torn Tim Kel­ler som jag tyckt vara väl­digt hjälp­sam och klar­gö­ran­de i detta:

“Jesus är den san­ne och bätt­re Adam, som kla­ra­de pröv­ning­en i träd­går­den och där hans lyd­nad till­räk­nas oss.

Jesus är den san­ne och bätt­re Abel, som blev oskyl­digt mör­dad men vars blod inte ropar om vårt för­dö­man­de och utan om vårt frikännande.

Jesus är den san­ne och bätt­re Abra­ham, som sva­ra­de på Guds kal­lel­se att läm­na allt det bekvä­ma och bekan­ta, för att bege sig till det okän­da utan vetska­pen om att han genom det­ta ska­pa­de Guds nya folk.

Jesus är den san­ne och bätt­re Isak, som inte bara erbjöds som offer av sin far där på ber­get utan som verk­li­gen blev off­rad för vår skull. När Gud sa till Abra­ham; ”Nu vet jag att du äls­kar mig där­för att du inte undan­hål­lit din son, din ende son som du äls­kar, från mig,” kan vi se hur Gud tar sin son upp­för ber­get och off­rar honom där och där­för kan vi säga, ”Nu vet vi att du äls­kar oss där­för att du inte undan­höll din son, din ende äls­ka­de son, från oss”.

Jesus är den san­ne och bätt­re Jakob, som brot­ta­des och tog det slag av rätt­vi­sa som vi för­tjä­na­de, så att vi lik­som Jakob, enbart kan ta emot nådens sår som väc­ker oss och fost­rar oss.

Jesus är den san­ne och bätt­re Josef, som på konung­ens hög­ra sida för­lå­ter dem som för­rått honom och sålt honom, och istäl­let använ­der han nu sin nya kraft för att fräl­sa dem.

Jesus är den san­ne och bätt­re Mose, som står som med­la­re i gapet mel­lan fol­ket och Her­ren för ett nytt förbund.

Jesus är den san­ne och bätt­re “Mose klip­pa”, som slås med rätt­vi­sans stav och ger oss vat­ten i öknen.

Jesus är den san­ne och bätt­re Job, den verk­ligt oskyl­di­ge som lider, som där­ef­ter med­lar för och räd­dar sina dum­ma vänner.

Jesus är den san­ne och bätt­re David vars seger blir till fol­kets seger, även om de själ­va inte lyf­te en enda sten för att åstad­kom­ma den.

Jesus är den san­ne och bätt­re Ester, som inte enbart ris­ke­ra­de att få läm­na ett jor­diskt palats utan som verk­li­gen för­lo­ra­de sitt him­mels­ka palats, som inte enbart ris­ke­ra­de sitt liv utan som verk­li­gen gav sitt liv för att räd­da sitt folk.

Jesus är den san­ne och bätt­re Jona, som kas­ta­des i stor­mens hav så att vi skul­le kun­na räd­das ut ur det.

Jesus är den verk­li­ge ”Mose klip­pa”, det verk­li­ga påska­lam­met, oskyl­dig, per­fekt, hjälp­lös, slak­tad för att dödens äng­el skall pas­se­ra för­bi oss. Han är det san­na temp­let, den san­ne pro­fe­ten, den san­ne präs­ten, den san­ne kung­en, det san­na off­ret, det san­na lam­met, det san­na lju­set, det san­na brödet.” 

Picture of Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar