Lättnader i restriktioner

Solros

Från och med den 1 juni, råder det nya coro­na-restrik­tio­ner för oss som för­sam­ling­ar. Vi får nume­ra sam­las upp till 50 per­so­ner på våra sam­ling­ar och guds­tjäns­ter, vil­ket är en stor gläd­je och något vi verk­li­gen får tac­ka Gud för!

Det har fun­nits en del oklar­he­ter kring vad som fak­tiskt gäl­ler, Equme­ni­a­kyr­kan kom där­för under går­da­gen med ett tyd­lig­gö­ran­de att det är max 50 per­so­ner samt att “säll­skap ska kun­na hål­la avstånd om minst 1 meter i sid­led samt fram­åt och bak­åt från and­ra säll­skap”. Vida­re råder fort­fa­ran­de sam­ma för­håll­nings­sätt som tidi­ga­re kring att stan­na hem­ma vid sjuk­dom samt att vi skö­ter det­ta på ett ansvars­fullt sätt.

Det blir upp till dem som är vakt­mäs­ta­re att hål­la koll på hur många vi är och att hän­vi­sa män­ni­skor till en bestämd plats med avstånd till näs­ta person/sällskap. När vi nu blir fler på guds­tjäns­ter­na blir det ännu vik­ti­ga­re att vi efter guds­tjäns­ten inte drö­jer kvar i kyr­kan utan istäl­let fort­sät­ter att umgås utan­för. Där­för upp­ma­nar vi att ta med eget fika till guds­tjäns­ter­na så att vi, vid gott väder, kan fort­sät­ta gemen­ska­pen utomhus.

Det blir gläd­je att på nytt kun­na sam­las någorlun­da nor­malt och få åter­se många av er! Dess­utom går vi över till “som­mar­tid” för guds­tjäns­ten fr o m sön­dag 6 juni; guds­tjänst­ti­den under juni, juli och augusti är 10:00.

Lämna en kommentar