Hela vår tro hänger på uppståndelsen

öppen grav

”Om det inte finns någon upp­stån­del­se från de döda, har inte hel­ler Kristus upp­stått. Men om Kristus inte har upp­stått, då är vår pre­di­kan menings­lös och er tro menings­lös… om Kristus inte har upp­stått, då är er tro menings­lös och ni är ännu kvar i era syn­der. Då har ock­så de som insom­nat i Kristus gått för­lo­ra­de. Om vi i det­ta livet sät­ter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har upp­stått, då är vi de mest bekla­gans­vär­da av alla människor.” 

”Okej, jag kanske anar att det finns en ska­pa­re av hela uni­ver­sum. Men var­för är just den krist­na tron sann och inte and­ra reli­gi­o­ner? Var­för är den krist­na Guden sann men inte and­ra reli­gi­o­ners gudar.”

Ja, vad sva­rar du och jag egent­li­gen på den frågan?!

I för­ra vec­kobre­vet skrev jag att ska­pel­sen vitt­nar om Ska­pa­ren, och att vi där­för bör hjäl­pa otro­en­de män­ni­skor att se det­ta. När vi gör det­ta kan vi möta lik­nan­de följd­frå­gor som de ovan och vad sva­rar vi då egent­li­gen?! Var­för är Bibelns Gud den ende san­ne Guden, och inte Allah, Shi­va, Ganes­ha eller Budd­ha? Var­för blir inte alla sali­ga på sin egen tro?

Ris­ken finns att vi som krist­na då sva­rar: ”Men jag vet att Gud och Jesus är verk­li­ga eftersom jag har mött dem och jag kän­ner att det är sant inom mig.” 

Den inre viss­he­ten är abso­lut ing­et ovik­tigt i den krist­na tron, tvärtom. Där­e­mot är den inre viss­he­ten ett dåligt huvud­ar­gu­ment för att Bibelns Gud skul­le vara den rik­ti­ga. Det är dess­utom en dålig grund att byg­ga våra liv och vår tro på. Dels där­för att våra käns­lor är flyk­ti­ga och dels där­för att en hin­du med all säker­het skull kun­na sva­ra att hon ock­så kän­ner att Ganes­ha är verk­lig, eller att en otro­en­de inte alls kän­ner att Jesus är verklig. 

Det du och jag behö­ver byg­ga vår tro på och leda de otro­en­de till, är något betyd­ligt mer berg­fast än våra käns­lor. Det vi behö­ver leda våra hjär­tan och den otro­en­de till är en histo­risk verk­lig­het. Något som går att ta på, något som hänt vid en viss­het tid­punkt i histo­ri­en, syn­ligt och som kan bekräf­tas av många. Vi behö­ver peka på den tom­ma graven.

Ibland kan vi höra krist­na säga unge­fär: ”Även om den krist­na tron inte är sann spe­lar det inte så stor roll för mig, eftersom jag ändå har levt ett menings­fullt liv.” Jag har nog själv uttryckt mig så och jag för­står var­för man gör det. Om Pau­lus där­e­mot skul­le höra ett sådant argu­ment skul­le han fak­tiskt kal­la det för rena dum­he­ter och obibliskt. 

I tex­ten ovan från 1 Korin­ti­er­bre­vet för­kla­rar Pau­lus unge­fär: ”Om Jesus Kristus inte har upp­stått från de döda kan vi lika gär­na läg­ga ner alla kyr­kor på en gång och ägna oss åt något helt annat. Om Jesus Kristus inte har upp­stått fal­ler hela den krist­na tron, då är den falsk och allt det vi pre­di­kat och trott på är enbart lögn­er. Då är våra liv inte alls menings­ful­la utan tvärtom menings­lö­sa och vi är elän­di­ga människor.”

Pau­lus fäs­ter enormt stor vikt vid att Jesus bok­stav­li­gen och syn­ligt har upp­stått från de döda och att det­ta går att bekräf­ta. Han säger helt enkelt att allt i den krist­na tron står och fal­ler med om Jesus upp­stod från de döda eller inte. Där­för att om Jesus nu sa att han skul­le upp­stå och inte gjor­de det, bety­der det att allt annat han sa ock­så är falskt — då är han inte Guds Son, då beta­la­de han inte pri­set för våra syn­der och då är vi fort­fa­ran­de hopp­löst förlorade. 

Men efter vår text slår Pau­lus med all tyd­lig­het fast hur det verk­li­gen lig­ger till: ”Men nu har Kristus upp­stått från de döda…” (1 Kor 15:20). Och tidi­ga­re i kapit­let för­kla­rar Pau­lus att om vi inte tror på vad han säger om det­ta, finns det fler än 500 per­so­ner som såg den upp­stånd­ne Jesus, och som fort­fa­ran­de lever och kan bekräf­ta det­ta (1 Kor 15:5–8). Det är som om Pau­lus säger att “om ni inte tror mig så gå och frå­ga dem som ock­så såg den upp­stånd­ne Jesus”.

Bibelns tro­vär­dig­het har under lång tid ifrå­ga­satts, att den inte går att lita på som histo­risk käl­la. Bara för någ­ra vec­kor sedan för­kla­ra­de Agnes Wold (läka­re som synts och hörts i sam­band med coro­na-rap­por­te­ring­en) att det inte är bevi­sat att Jesus ens exi­ste­rat. Allt det­ta ifrå­ga­sät­tan­de av den krist­na trons tro­vär­dig­het är nog orsa­ken till att vi bör­jat tala om käns­lor som bevis för krist­na tron istäl­let för att använ­da oss av Bibeln. Vi har under lång tid matats med åsik­ten att Bibeln inte går att lita på och där­för blir vi osäk­ra på om den verk­li­gen gör det. San­ning­en är att det finns mas­sor av histo­risk forsk­ning och utom-bib­lis­ka käl­lor, som du och jag ald­rig hör om, som fak­tiskt bekräf­tar Bibelns vitt­nes­börd och styr­ker dess trovärdighet.

Vi behö­ver inte ha alla argu­ment för att den krist­na tron är sann eller bli exper­ter på forsk­ning, även om jag tror att kun­ska­pen styr­ker både vår tro och tillit till Bibeln och där­för gör oss frimo­di­ga­re att berät­ta för and­ra. Det vi behö­ver göra är som Pau­lus, som hän­vi­sa­de sina läsa­re till and­ra ögon­vitt­nen som kun­de bekräf­ta det han sa. Vi får hän­vi­sa till Bibelns ögon­vitt­nen och and­ra histo­ris­ka käl­lor. Vi krist­na skall inte vara räd­da för att Bibeln prö­vas histo­riskt, utan tvärtom bor­de vi väl­kom­na det. För det vi tror på är och mås­te vara en histo­risk verk­lig­het, annars är vi de ”mest bekla­gans­vär­da av alla män­ni­skor.” Och där kan vi se att forsk­ning­en gång på gång fak­tiskt bekräf­tar vår tro.

Alla män­ni­skor stäl­ler inte des­sa frå­gor, men om du möter någon som gör det och behö­ver tips om böc­ker, fil­mer eller annat som kan pas­sa, får du gär­na hör av dig.

Kristus har upp­stått. Viss­he­ten om att det­ta är en histo­risk hän­del­se ska­par en enorm befri­el­se och trygg­het. När käns­lor­na går berg och dal­ba­na, kan vi leda våra hjär­tan till den tom­ma gra­ven och säga till vår själ: ”När jag nu vet att jag kan lita på att Jesus verk­li­gen dog och upp­stod, vet jag ock­så att Han full­bor­dat min fräls­ning. Då vet jag att mina syn­der igår, imor­gon, och i fram­ti­den redan är för­låt­na och att det inte finns någon för­dö­mel­se i Kristus. Då vet jag att ingen­ting kan skil­ja mig från Guds kär­lek i Kristus Jesus, att dödens makt är upp­slu­kad och segern vun­nen, och att Hans löf­ten om att vi en dag skall mötas i him­len ock­så är full­kom­ligt sanna.”

Picture of Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar