Hoppet mitt i sorgen

ljus i mörker

Som någ­ra av er vet fick jag under hel­gen som gick föl­ja min pap­pa under hans sista dagar i livet och i mån­dags fick han flyt­ta hem till sin äls­ka­de Fräl­sa­re och Her­re. Den senas­te tiden har varit fylld av både djup smär­ta och sorg, sam­ti­digt med stort ljus och hopp. Smär­ta och sorg, där­för att döden är så defi­ni­tiv, sak­na­den så stor och att det gör så ont att mis­ta någon man äls­kar. Som en vän skrev till mig: ”sak­nad är kär­le­kens pris”.

Ljus och hopp, där­för att mitt i sor­gen står det ändå fast att Jesus full­kom­ligt beseg­rat — vår sis­te fien­de — döden genom sin offer­död på kor­set:
”Döden är upp­slu­kad och segern vun­nen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är syn­den, och syn­dens makt kom­mer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Her­re Jesus Kristus.” (1 Kor 15:54–55)

För den tro­en­de är döden ald­rig slu­tet utan enbart bör­jan på den verk­li­ga bör­jan, då vi i evig­het får åtnju­ta vår Fräl­sa­re och Her­re. Det behö­ver inte vara anting­en eller, utan det kan vara både ock. Sor­gen och smär­tan kan samex­i­ste­ra med hop­pet och gläd­jen. Inte bara för mig i min situ­a­tion utan lik­väl för dig i din sorg, kamp och smär­ta. Där­för att det hopp vi äger i Jesus Kristus inte är något osä­kert eller ovisst, utan det står evigt fast oav­sett vad som hän­der och hur vi kän­ner oss. Ingen­ting, jag skri­ver det igen, I‑N-G-E-N-T-I-N‑G kan för­stö­ra eller ta ifrån oss det­ta orubb­li­ga arv. Som Lewi Pet­h­rus uttryc­ker det i sång­en: ”Him­mel och jord må brin­na, höj­der och berg för­svin­na, men den som tror skall fin­na, löf­te­na de står kvar.”

Dess­utom kan sor­gen och smär­tan samex­i­ste­ra med hop­pet och gläd­jen, där­för att löf­te­na i Jesus Kristus inte häng­er på oss utan på honom. Det häng­er inte på våra käns­lor, att vi behö­ver kän­na oss hopp­ful­la för att det skall vara hopp­fullt. Utan det häng­er på vetska­pen om att Jesus Kristus fysiskt och bok­stav­li­gen dött och upp­stått för vår skull. Pro­blem upp­står om vi tror att vi i oss själ­va skall för­sö­ka fram­tvinga hopp­ful­la käns­lor i mötet med kamp och sorg, då blir vi tro­li­gen ännu mer sorgs­na och upp­giv­na. Det vi istäl­let behö­ver göra är att gri­pa tag om och hål­la fast vid alla Guds löf­ten i Guds Ord och åter­kom­man­de påmin­na oss om dem till dess våra käns­lor även stäm­mer in i hop­pet. På sam­ma sätt som den nöd­ställ­de gri­per tag om rädd­nings­re­pet behö­ver vi gri­pa tag om Guds Ord. Som David skri­ver i Psalm 62: ”Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kom­mer min fräls­ning. Endast han är min klip­pa och min fräls­ning, min borg, jag skall inte vackla.”

När vi har blic­ken fäst vid oss själ­va blir vi slut­li­gen all­tid hopp­lö­sa, men när vi fäs­ter vår blick på Jesus Kristus fin­ner vår själ all­tid slut­li­gen hopp och ro.

Picture of Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar