Glädjen i Gud

Torr jord

Fikon­trä­det blomst­rar inte mer, och vin­stoc­ken ger ing­en skörd. Oliv­trä­dets frukt slår fel, och fäl­ten ger ing­en föda. Fåren rycks bort ur fål­lor­na, och ing­en boskap finns i stal­len. Men jag vill jub­la i HER­REN och gläd­ja mig i min fräls­nings Gud. HER­REN, Her­ren är min stark­het. Han gör mina föt­ter som hjor­tens och låter mig gå fram över mina höjder. 

Orden kom­mer från pro­fe­ten Habackuk i Gam­la Tes­ta­men­tet. I vers 17 beskrivs omstän­dig­he­ter som inte ger någon som helst syn­lig anled­ning till att gläd­ja sig eller att tac­ka Gud för. Den situ­a­tion som beskrivs har ännu inte skett utan lig­ger fort­fa­ran­de fram­för pro­fe­ten. Och det är en väl­digt mörk fram­tid han beskri­ver, där allt bok­stav­li­gen går åt fel håll, där mat, peng­ar och till­gång­ar går för­lo­ra­de. En fram­tid som helt enkelt inte ger någon anled­ning att gläd­ja sig. Men så kom­mer ver­ser­na som föl­jer där Habackuk för­kla­rar att han trots allt det­ta: ”… vill jub­la i HER­REN och gläd­ja mig i min fräls­nings Gud.” Med des­sa ver­ser avslu­tas hela hans bok. Vi behö­ver där­för frå­ga oss om hur pro­fe­ten kom att lan­da i en sådan till­för­sikt, för det är inte där han bör­jar sin bok.

I inled­ning­en av boken möter vi en pro­fet som plå­gas av att ogud­ak­tig­he­ten och syn­den bre­der ut sig bland Guds folk. Men det som plå­gar honom all­ra mest är att det ver­kar som om Gud helt strun­tar i det­ta och bara tyst ser på. Habackuk ifrå­ga­sät­ter helt enkelt att Gud kan skö­ta sitt jobb och att Gud har kon­trol­len. Själv tyc­ker han nog att han är den enda som ver­kar bryr sig, och att han behö­ver få Gud att bry sig mer.

Det som sedan ska­par ännu mer huvud­bry och ifrå­ga­sät­tan­de från pro­fe­tens sida, är när Gud för­kla­rar att han visst kom­mer att gå till rät­ta med sitt folk och döma dem. Men att han kom­mer att göra det genom de ännu ogud­ak­ti­ga­re Baby­lo­ni­er­na. Boken är en kon­ver­sa­tion mel­lan Gud och pro­fe­ten över det­ta för­bryl­lan­de fak­tum. När den når sitt slut har Habackuks ögon öpp­nats för att Guds all­makt och rätt­vi­sa över­går allt för­stånd. Att Gud är tro­fast och hand­lar även mitt i den­na hopp­lö­sa situ­a­tion. För pro­fe­ten åter­står där­för att vän­ta på Gud och för­trös­ta på honom. Det­ta kom­mer till uttryck i sista kapit­let som är en psalm och lov­sång till Gud.

Habackuk vill, oav­sett hur hopp­löst och mörkt det än blir, jub­la och gläd­ja sig i Her­ren. Inte där­för att omstän­dig­he­ter­na är sär­skilt hopp­ful­la utan där­för att han har insett att Gud, oav­sett hur det ser ut, är den­sam­me och kom­mer att full­bor­da allt det han har lovat.

De fles­ta av oss kän­ner nog igen oss i Habackuk. Vi tit­tar oss run­tom­kring i värl­den och ser myc­ket som är hopp­löst och vi alla drab­bas åter­kom­man­de av omstän­dig­he­ter som gör oss hopp­lö­sa. Svå­rig­he­ter­na har en för­må­ga att ska­pa både tun­nel­se­en­de och inåt­vänd­het, att vi enbart ser pro­ble­men, fast­nar i dem och tror oss behö­va lösa dem i egen kraft. Och även vi kan nog ifrå­ga­sät­ta om Gud verk­li­gen skö­ter sitt jobb.

I det­ta lär oss Habackuk vik­ten av att sät­ta ord på vår kamp inför Gud, men boken är en ännu vik­ti­ga­re påmin­nel­se om den Gud vars all­makt och rätt­vi­sa över­går allt vårt för­stånd. Det vi behö­ver när pro­ble­men och hopp­lös­he­ten tycks sväl­ja oss, är öpp­na­de ögon för att Gud även mitt i vår kamp kom­mer att full­bor­da alla hans syf­ten och pla­ner, både i våra liv och i värl­den som stort.

Om pro­ble­men har en för­må­ga att göra värl­den mind­re, har Guds Ord den mot­sat­ta ver­kan. Den öpp­nar upp vårt lil­la per­spek­tiv för den Gud som är stör­re än vi någon­sin anat. För den Gud som inte bara har full­kom­lig kon­troll över våra liv utan även över hela uni­ver­sum. När våra ögon ser det­ta för­änd­ras all­ting, även omstän­dig­he­ter­na för­blir den­sam­ma, där­för att vi får syn på vem Gud är. Då kan även vi att lov­sjunga Gud i livets alla omstän­dig­he­ter, där­för att Her­ren är den­sam­ma oavsett.

Bön: Gud öpp­na stän­digt våra ögon för vem du är och hjälp oss att för­trös­ta på dig oav­sett omstän­dig­he­ter. Du är vår fräls­nings Gud och vår stark­het i allt. Vi behö­ver dig.

Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar