Matgudstjänster

mat

En sön­dag i måna­den firar vi mat­guds­tjänst till­sam­mans. Des­sa sam­ling­ar är något enkla­re i både upp­lägg och under­vis­ning. Vi sit­ter kring bord istäl­let för i kyrk­sa­len, sjung­er någon/några sång­er till­sam­mans, ber, äter till­sam­mans och under kaf­fet får vi lyss­na till en kor­ta­re undervisning.

Vår för­hopp­ning är att des­sa till­fäl­len både skall byg­ga gemen­skap med varand­ra och sam­ti­digt vara en möj­lig­het för oss att bju­da med någon som ännu inte är kris­ten, men är nyfi­ken på den krist­na tron.

Lämna en kommentar