Guds stora plan — Terminsstart

Guds stora plan
Ons­dag den 26 janu­a­ri star­tar vi på nytt upp genom­gång­en av boken Guds sto­ra plan Klö­vedal kl. 19:00. Eftersom vi bli­vit tvung­na att stäl­la in någ­ra träf­far är det­ta endast 4:e till­fäl­let. Där­för skul­le jag verk­li­gen upp­munt­ra er som inte varit med tidi­ga­re att nu kom­ma med.
 
Temat för den­na sam­ling är Det ofull­bor­da­de riket, där vi går ige­nom hur Guds löf­ten till Abra­ham om ett land, ett folk, och en väl­sig­nel­se till alla folk samt löf­tet om Guds konung, del­vis får sin full­bor­dan när Guds folk intar Kaa­nans land. Del­vis men allt­så inte fullt ut eftersom det sker först i Jesus Kristus.
 
Om ni har tid och möj­lig­het får ni gär­na gå ige­nom frå­gor­na som lig­ger till grund för bibelstudiet.
 
Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar