Vad kan vi göra i en internationell kris?

I nyhets­rap­por­te­ring­en kan vi föl­ja den fruk­tans­vär­da utveck­ling­en i Ukrai­na. Män­ni­skor tving­as läm­na sina hem, bygg­na­der sprängs, män­ni­skor göm­mer sig i skydds­rum, män skic­kar iväg övri­ga famil­jen till säker­het och stan­nar själ­va kvar, äld­re män­ni­skor som inte kan fly, män­ni­skor som för­lo­rar sina anhö­ri­ga, ett land och ett folk i sorg. På många sätt känns det svårt att ta in och det berör oss alla på dju­pet. Sam­ti­digt hör vi ock­så gläd­jan­de nyhe­ter om män­ni­skor som på oli­ka sätt, värl­den över, hjäl­per till. Fram­förallt i angrän­san­de län­der, men även män­ni­skor från Sve­ri­ge som åker ner för att hjäl­pa till på plats.

Gud sitter på tronen

I Dani­els bok kan vi läsa om Nebu­kad­nes­sars, den baby­lo­nis­ke kung­ens, dröm om en sta­ty (Dani­el 2). Gud låter Dani­el för­stå inne­bör­den av dröm­men, att oli­ka världs­mak­ter kom­mer att avlö­sa varand­ra, men att ett rike — en sten — skall kom­ma som kros­sar alla and­ra riken, som upp­fyl­ler hela jor­den och består för evigt. Något som får Dani­el att bris­ta ut i lov­sång: ”Lovat vare Guds namn från evig­het till evig­het. Ty vis­het och makt till­hör honom. Han låter tider och stun­der skif­ta, han avsät­ter kung­ar och till­sät­ter kung­ar, han ger de visa deras vis­het och de för­stån­di­ga deras för­stånd” (Dani­el 2:20–21). Kung Nebu­kad­nes­sar får sedan ytter­li­ga­re en dröm, vars inne­börd är att han för en tid skall avsät­tas som kung, med för­kla­ring­en: ”… till dess du har insett att den Högs­te råder över män­ni­skors riken och ger dem åt vem han vill” (Dani­el 4:22).

Gud gör det tyd­ligt för både Dani­el och Nebu­kad­nes­sar vem det är som har den verk­li­ga mak­ten. Det är var­ken Nebu­kad­nes­sar eller någ­ra kom­man­de världs­re­gen­ter, utan det är enbart Gud. Han styr över världs­hi­sto­ri­ens ske­en­den efter sin plan och med sina syf­ten. Den­na påmin­nel­se behöv­de Dani­el då, pre­cis som du och jag behö­ver den idag. Det är inte Putin eller onds­kan som styr, utan Gud. Han sit­ter på tro­nen med mak­ten över hela uni­ver­sum, och det finns ingen­ting som kan för­änd­ra det. Det är inför honom vi kom­mer med vår egen oro och räds­la till­sam­mans med våra rop och böner för situ­a­tio­nen i Ukrai­na. Till honom som till­hör riket, mak­ten och här­lig­he­ten i evig­het. Till honom som sän­de hörn­ste­nen Jesus Kristus, som genom sin död och upp­stån­del­se, kros­sa­de alla and­ra riken för att vi genom tron skall ärva ett evigt och oför­gäng­ligt rike.Till honom och till hans rike står vårt hopp.

Av alla folk och stammar

I Uppen­ba­rel­se­bo­ken 7 ser vi hur Guds folk i him­len består av män­ni­skor från alla folk­slag, stam­mar, län­der och språk. Pau­lus för­kla­rar vid fle­ra till­fäl­len (ex. 1 Kor 12, Ef 2:19, Ef 4) att på sam­ma sätt som den tro­en­de är ett med Kristus är hon det med and­ra krist­na. Det gäl­ler i en lokal för­sam­ling, men även Guds för­sam­ling över hela jor­den. Det inne­bär att när Guds folk i Ukrai­na drab­bas, är det som om du och jag drab­ba­des. Det inne­bär även att vi inte vän­der det som sker till hat mot enskil­da rys­sar. Jesus gav oss befall­ning­en att äls­ka varand­ra såsom han har äls­kat oss (Joh 13:34), att vi skall äls­ka vår näs­ta som oss själ­va (Mark 12:31) och Pau­lus upp­ma­nar oss att bära varand­ras bör­dor och att inte enbart se till vårt eget bäs­ta utan ock­så till and­ras (Ef 6:2; Fil 2:4).

Vad kan du och jag då göra i den här situationen?

Vi kan be

Det förs­ta vi bor­de göra är att som Jesus upp­ma­nar, att vi ”all­tid bor­de be utan att trött­na” (Lukas 18:1). Någ­ra böneäm­ne du kan ta med:

♦ Be för civi­la, att Her­ren bespa­rar människoliv.

Be för de sol­da­ter som för­sva­rar Ukraina.

♦ Be om vis­het för krist­na, att de tar visa beslut som ärar Gud.

♦ Be för för­sam­ling­ar som på oli­ka sätt i den­na stund betjä­nar sina samhällen.

♦ Be om tröst och frid till de mam­mor som tar hand om små barn sam­ti­digt som deras män är ute i strid.

♦ Be om vis­het för pas­to­rer och för­sam­lings­le­da­re när de leder sina församlingar.

♦ Be om en säker eva­ku­e­ring för de som beslu­tar sig för att fly.

♦ Be för äld­re som bestäm­mer sig för att stan­na kvar.

♦ Be att män­ni­skor utan­för Ukrai­na fort­satt skul­le kun­na ha kon­takt med sina äls­ka­de familjer/släktingar som är kvar i landet.

♦ Be att Ukrai­na skul­le få ta emot den inter­na­tio­nel­la hjälp de behöver.

♦ Be för grund­läg­gan­de behov såsom mat, vat­ten, gas, vär­me, barn­mat och annat som kan behö­vas till småbarn.

Vi kan ge

Här föl­jer någ­ra orga­ni­sa­tio­ner som du kan ge till:

Ljus i Öster 

Vill du hjäl­pa flyk­ting­ar­na i Ukrai­na? Just nu för­be­re­der orga­ni­sa­tio­nens part­ners sina läger­går­dar i Ukrai­na för att ta emot ukrains­ka intern­flyk­ting­ar. Peng­ar­na kom­mer att gå till mat, madras­ser, säng­lin­nen och tält med mera. Swisha till 900 3625 eller sänd en gåva till bank­gi­ro 900‑3625 — märk betal­ning­en med “Ukrai­na”. 

Operation Mobilisation (OM) Sverige 

Vill du hjäl­pa till och ge en gåva till OM:s insat­ser för att hjäl­pa flyk­ting­ar­na från Ukrai­na, kan du swisha val­fritt belopp 123 570 42 91. Märk din gåva ”Ge Hopp: Ukraina”.

Equmeniakyrkans katastroffond

Sänd en gåva till bank­gi­ro 900‑3286 eller swisha till 9003286. Märk gåvan “Ukrai­na”.

Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar