Samarbete med Open Doors

Open Doors

Vi har som för­sam­ling­ar valt att gå med i Open Doors sam­ar­bets­pro­gram “Stan­ding strong toget­her”, som inne­bär att vi på ett tyd­li­ga­re sätt väl­jer att stå till­sam­mans med våra för­följ­da sys­kon — i bön, enga­ge­mang och givande.

Mer infor­ma­tion om sam­ar­bets­pro­gram­met hit­tar ni här

Lämna en kommentar