Betlehems herdar

Her­dar­na vän­de hem och pri­sa­de och lova­de Gud för allt de fått höra och se, just så som det hade bli­vit sagt till dem. 

Det finns en fara med att läsa delar av Bibeln som vi kän­ner till väl, som jule­vange­li­et i Lukas 2. Faran att vi läser för snabbt och inte tän­ker på det omväl­van­de och häp­nads­väc­kan­de som fak­tiskt hän­der i tex­ten. Her­dar­na vak­ta­de inte sin hjord den nat­ten utan­för Bet­le­hem och invän­ta­de äng­elns bud­skap. De hade ing­en aning om att Gud snart skul­le bli män­ni­ska, att den så länge efter­läng­ta­de Konung­en snart skul­le födas. Nej, för dem var det enbart ännu en natt, efter ännu en arbets­dag. Men plöts­ligt står äng­eln fram­för dem och ”Her­rens här­lig­het lys­te omkring dem” (Luk 2:9). Det är inte kons­tigt att de blev ”myc­ket räd­da”, och med all säker­het oer­hört för­vå­na­de. Det som her­dar­na där­ef­ter får vara med om, behö­ver hän­da alla som skall kom­ma till tro på Jesus Kristus. De hör­de, trod­de, såg, till­bad Gud och berät­ta­de för and­ra om allt de fått höra och se.

Her­dar­na hör­de. Her­dar­na är dom förs­ta som får höra evan­ge­li­et för­kun­nas: ”Idag har en Fräl­sa­re fötts åt er i Davids stad. Han är Mes­si­as, Her­ren.” (Luk 2:10). Her­dar­na var judar och för dom hade äng­elns ord en oer­hörd bety­del­se. De för­stod att nu änt­li­gen hade Gud upp­fyllt sina löf­ten genom att sän­da den efter­läng­ta­de Mes­si­as till sitt folk. Han som kom­mer med rädd­ning­en: ”…han ska fräl­sa sitt folk från deras syn­der.” (Matt 1:21). Men bar­net som föds är inte bara Fräl­sa­re och Konung, han är även Gud själv — Her­ren. Äng­eln ger dem där­ef­ter teck­net som skall leda dem till rätt barn i Bet­le­hem, det skall vara ett nyfött barn som är lin­dat och lig­ger i en krub­ba (Luk 2:12). Där­ef­ter bris­ter hela him­me­len ut i lov­sång till Gud för den­na under­ba­ra fräls­ning och glädje.

Her­dar­na trod­de. De för­står att bud­ska­pet kom­mer från Gud själv (se 2:15), men de nöjer sig inte med att enbart höra det utan de litar på det och vill själ­va för­säk­ra sig om att det stäm­mer. Där­för ”skyn­dar” dom iväg till Bet­le­hem och behö­ver säkert besö­ka någ­ra hus innan dom fin­ner det rätta.

Her­dar­na såg. Vi läser att her­dar­na till slut ”fann Maria och Josef och bar­net som låg i krub­ban” (2:16). Nu gick bud­ska­pet från ord till verk­lig­het, med sina egna ögon såg dom att det var sant. Om Guds ord stäm­de om bar­net och krub­ban, då mås­te det även stäm­ma att han var Fräl­sa­ren, Mes­si­as och Herren.

Her­dar­na till­bad. Her­dar­na vän­der nu till­ba­ka till var­da­gen på Bet­le­hems äng­ar som för­vand­la­de män­ni­skor. Vi läser att de: ”… vän­de hem och pri­sa­de och lova­de Gud.” Tidi­ga­re i Lukas kan vi läsa hur både Maria och Saka­ri­as bris­ter ut i lov­sång över Guds fräls­ning, innan vår vers att hela him­len gör det och nu även her­dar­na. Lov­sång­en är en natur­lig en följd av att de hört och sett att evan­ge­li­ets ord var san­na. Till­bed­jan kom­mer all­tid ur den fräls­ta män­ni­skans liv.

Her­dar­na berät­ta­de. De vill inte enbart tac­ka Gud för fräls­ning­en, de vill även berät­ta om den för and­ra. Vi läser att her­dar­na berät­ta­de för Josef och Maria men även att fler män­ni­skor fick höra deras ord och för­und­ra­des (se 2:18).

Pau­lus beskri­ver hur Guds här­lig­het lyser när evan­ge­li­et för­kun­nas (2 Kor 4:1–6), på lik­nan­de sätt som det gjor­de den nat­ten för her­dar­na. I det­ta ljus kan vi först kän­na oss avslö­ja­de i vår synd, men sedan hör vi evan­ge­li­ets gla­da nyhe­ter om att Her­ren Jesus Kristus är Fräl­sa­ren som kom­mit för att räd­da oss undan syn­dens straff. Då får även vi göra som her­dar­na gjor­de den förs­ta jul­nat­ten. Vi får ”skyn­da till Bet­le­hem” genom att be att den Heli­ge Ande uppen­ba­ra des­sa san­ning­ar för vårt inre så att vi får erfa­ra att de verk­li­gen stäm­mer och gäl­ler oss. Vi får sedan gen­sva­ra med omvän­del­se och tro. Där­ef­ter får vi till­sam­mans med her­dar­na och hela him­len till­be Gud för hans oer­hör­da fräls­ning och frimo­digt för­kun­na de goda nyhe­ter­na till en för­lo­rad värld.

Picture of Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar