Mig ska inget fattas

Vatten

Her­ren är min her­de, mig ska ing­et fattas. 

Ibland läser vi Bibeln all­de­les för snabbt, utan att reflek­te­ra över orden vi läser. Ofta gäl­ler det tex­ter som är väl­kän­da för oss. Men lägg mär­ke till vad David fak­tiskt säger i psal­men: ”Om vi är får till den gode her­den kom­mer ingen­ting att fat­tas oss.” Ingen­ting! Kan det verk­li­gen stäm­ma?! Ja, det stäm­mer fak­tiskt och res­ten av psal­men är en för­kla­ring till inne­bör­den av det­ta. I kort­het hand­lar det om att her­den gör allt för sina får och har omsorg om dem i allt.

Det inne­bär där­e­mot inte att vi kom­mer att få allt det vi vill ha, eller att livet kom­mer att bli pre­cis som vi öns­kar. Utan att her­den ger oss det vi verk­li­gen behö­ver och det han anser vara bäst för oss. Han kän­ner oss utan och innan, och vet där­för vad vi fak­tiskt behö­ver. Det gäl­ler även då han leder oss genom ”döds­skug­gans dal”. I lik­het med det­ta har vi Jesu upp­ma­ning att inte bekym­ra oss för mor­gon­da­gen, utan att lita till att vår him­mels­ke Far — som har verk­lig omsorg om oss — kän­ner till våra mest grund­läg­gan­de behov och vill till­go­do­se dem (se Matt 6:25-ff).

Men det gäl­ler inte enbart mate­ri­el­la ting, utan att vi oav­sett omstän­dig­he­ter äger ett över­flöd i gemen­ska­pen med Jesus Kristus (Ps 23:6). Hans nåd och kraft är out­töm­lig, endast hos honom får vår själ sin ro och den som kom­mer till honom ”ska ald­rig hung­ra, och den som tror på honom ska ald­rig någon­sin törs­ta” (Joh 6:35).

Att vara får till den gode her­den är en stor trygg­het och befri­ar oss från oro och bekym­mer, när vi inser att våra liv, trygg­het och fram­tid inte häng­er på oss utan på honom och hans omsorg. Det vi behö­ver göra är både det enk­la och sam­ti­digt så svå­ra, att bli än mer bero­en­de av honom. Stän­digt kom­ma till honom och mät­tas i hans när­het; och att kas­ta alla våra bekym­mer på honom för han har omsorg om oss (se 1 Pet 5:7).

Hela vägen går han med mig,
vad kan jag väl öns­ka mer?
Kan jag tviv­la på hans godhet
när jag här hans led­ning ser?
Him­melsk frid, gudom­lig trygghet
uti honom har min själ
ty jag vet, vad än mig möter
gör dock Jesus all­ting väl. 

Picture of Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar