Vi tror att Jesus uppstod på tredje dagen

Men om Kristus inte har upp­stått, då är er tro menings­lös och ni är fort­fa­ran­de kvar i era syn­der. Och i så fall är de som insom­nat i Kristus för­lo­ra­de. Om det bara är för det­ta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömk­li­gas­te av alla människor. 

Hur kan du veta att den kristna tron är sann?

Den frå­gan har jag fått fle­ra gång­er och säkert du ock­så någon gång. Vad skul­le du sva­ra på den frå­gan? Vad är det som gör att den krist­na tron är sann medan alla and­ra reli­gi­o­ner inte är det? Var­för har Bibeln rätt och inte Kora­nen, Mor­mons bok, Bha­ga­vad Gita eller Richard Dawkins bok Illu­sio­nen om Gud? Bibelns svar är att ska­pel­sen är bevi­set på att det finns en Gud och hur han är (Rom 1:19–20), och bevi­set för att den krist­na tron är sann fin­ner vi i den tom­ma gra­ven och Jesu upp­stån­del­se från de döda (som vi ser i 1 Kor 15). Jag tror där­e­mot att de all­ra fles­ta krist­na skul­le bör­ja i ett svar som låter unge­fär så här: ”Jag vet att den krist­na tron är sann eftersom jag kän­ner det i hjär­tat.” Det är ett väl­digt bra svar på sitt sätt eftersom den krist­na tron verk­li­gen är erfa­ren­he­ten av den levan­de och upp­stånd­ne Jesus. Där­e­mot behö­ver san­nings­in­ty­get för den krist­na tron vara för­ank­rat i något mer, något dju­pa­re och något mer berg­fast än enbart våra käns­lor. Dels för att våra käns­lor är otill­för­lit­li­ga och dels för att många män­ni­skor upp­le­ver en stark tro att just den egna reli­gi­o­nen är sann och även har upp­le­vel­ser att peka på.

I 1 Korin­ti­er­bre­vet 15 ger Pau­lus oss sva­ret på den­na frå­ga och den grund som vår tro behö­ver vila på. Han för­kla­rar att det främs­ta bevi­set på att den krist­na tron är sann är att gra­ven var tom och att Jesus sedan visa­de sig syn­ligt för över 500 män­ni­skor. Upp­stån­del­sen till­hör enligt Pau­lus det all­ra vik­ti­gas­te i evan­ge­li­et eftersom allt annat står och fal­ler med den. I tex­ten i inled­ning­en för­kla­rar Pau­lus näm­li­gen att om Jesus enbart dog på kor­set men inte upp­stod från de döda, då var allt annat Jesus sa en lögn och allt det han kom för att göra utan effekt. Då är vi som krist­na ”fort­fa­ran­de kvar i våra syn­der” och de som dött ”i Kristus för­lo­ra­de”. Om Jesus inte upp­stod då är vår tro ”menings­lös” och vi ”de ömk­li­gas­te av alla män­ni­skor”, eftersom vi tror på en lögn och sedan går evigt för­lo­ra­de.  Men så är inte fal­let. Pau­lus fort­sät­ter i vers 20: ”Men nu har Kristus verk­li­gen upp­stått från de döda” och för­kla­rar där­ef­ter att det bok­stav­li­gen för­änd­rar allt. Där­för kan vi veta att syn­den är beseg­rad och full­kom­ligt för­so­nad i Kristus. Där­för kan vi veta att döden - ”vår sista fien­de berö­vas sin makt” — och att vi en dag ska upp­stå med nya krop­par till ett nytt liv i evig­het. Där­för kan vi veta att vår tro är sann, att den inte enbart är en käns­la utan att den vilar på en histo­risk händelse. 

Det lig­ger en djup befri­el­se i att kun­na leda våra oro­li­ga hjär­tan till det­ta histo­ris­ka fak­tum — att gra­ven verk­li­gen var tom och att Jesus verk­li­gen upp­stod. För där kan våra vack­lan­de, tviv­lan­de och oro­li­ga hjär­tan fin­na fast mark under föt­ter­na. Där för­står vi att Jesus verk­li­gen beseg­rat syn­den, döden och onds­kans mak­ter, och att han öpp­nat vägen till Gud, att han ald­rig kom­mer över­ge oss utan leda oss hela vägen hem till sig själv. Vi kan veta det även när vi inte kän­ner det, och vi bör be Gud att han genom den Heli­ge Ande gör så att vi även kän­ner det.Då kanske någon invän­der: ”Men hur kan vi veta att dom som såg Jesus inte hit­ta­de på?” Det hin­ner vi inte berö­ra nu. Men för dig som är intres­se­rad vill jag tip­sa om boken “Fal­let Jesus” av Lee Stro­bel, som ock­så finns i en utgå­va för unga och även som film. Ett annat bok­tips är “Kan jag verk­li­gen lita på Bibeln?” — om Bibelns tro­vär­dig­het — som kom­mer i bör­jan av sep­tem­ber och som jag kom­mer ha med till kyr­kan någon gång.

Döden är upp­slu­kad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är syn­den, och syn­dens makt kom­mer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Her­re Jesus Kristus! Stå där­för fas­ta och orubb­li­ga, mina äls­ka­de brö­der, och arbe­ta all­tid hän­gi­vet för Her­ren. Ni vet ju att er möda i Her­ren inte är förgäves. 

Picture of Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar