Guds tidsplan

När tiden var inne sän­de Gud sin Son. 

”En troll­karl kom­mer ald­rig för sent, inte hel­ler kom­mer han för tidigt, han kom­mer all­tid i rätt tid.” Orden kom­mer från troll­kar­len Gan­dalf i den förs­ta fil­men i filmtri­lo­gin om Härs­kar­ring­en. Det är troll­kar­lens svar på hob­bi­ten Fro­dos ord om att han skul­le varit för­se­nad. Men nej, Gan­dalf kom­mer ald­rig för sent, inte hel­ler för tidigt, utan all­tid i rätt tid. Pre­cis den tid han tänkt sig. På sam­ma sätt är det med Guds hand­lan­de både i våra liv och i världs­hi­sto­ri­ens hän­del­ser. Han är var­ken för­se­nad eller för tidig, han hand­lar efter sin tids­plan pre­cis vid det till­fäl­le han tänkt sig.

“När tiden var inne sän­de Gud sin Son”; så skri­ver Pau­lus i den inle­dan­de ver­sen. Allt­så pre­cis vid den tid då Gud hade tänkt sän­de han sin Son till för­so­ning för värl­den. Var­ken för tidigt eller för sent, utan pre­cis i rätt tid. Vi kan där­e­mot und­ra var­för Gud inte sän­de Jesus tidi­ga­re, var­för han vän­ta­de tusen­tals år och vi kan tyc­ka — pre­cis som Fro­do till Gan­dalf — att Gud hand­la­de för sent. Men då är Guds svar genom Bibeln tyd­ligt och bestämt, Han hand­lar all­tid i rätt tid. Både när det gäl­ler Jesus och när det gäl­ler hans hand­la­de med dem som till­hör honom.

Orden “när tiden var inne” åter­kom­mer gång på gång i Bibeln, och vitt­nar om att Gud har en tyd­lig och bestämd plan för hela världs­hi­sto­ri­en. Han hand­lar var­ken spon­tant eller impro­vi­se­rat, och det finns ing­et som heter “slum­pen” i Bibeln. I Efe­si­er­bre­vet kapi­tel 1 skri­ver Pau­lus att Guds fräls­nings­plan genom Jesus Kristus var bestämd redan innan värl­den ska­pa­des; ”den plan som skul­le genom­fö­ras när tiden var inne: att sam­man­fat­ta allt i him­len och på jor­den i Kristus” (Ef 1:10). När Jesu brö­der vil­le att han mer öppet skul­le visa att han var Mes­si­as sva­ra­de han: ”Min tid har inte kom­mit än, men för er är det all­tid rätt tid” (Joh 7:6). På lik­nan­de sätt sva­rar han sin mor vid bröl­lo­pet i Kana lite tidi­ga­re (Joh 2:4). Allt som sker i Jesus liv är pre­cis enligt Guds bestäm­da plan och det­sam­ma gäl­ler hur Gud hand­lar genom den bib­lis­ka histo­ri­en fram till den dagen då Jesus kom­mer till­ba­ka. Och det­sam­ma gäl­ler med den som till­hör honom, innan vi föd­des var redan alla våra dagar skriv­na i Hans bok (Ps 139:16). Gud hand­lar ald­rig med oss för sent eller för tidigt utan all­tid i rätt tid.

Även om vi vet att det­ta är sant är det långt ifrån säkert att vi all­tid kän­ner att Gud hand­lar i rätt tid. Nej, vi kan många gång­er kän­na igen oss i det rop till Gud som åter­kom­mer i Psal­ta­ren: ”Hur länge, Her­re… ska du glöm­ma mig för evigt?… ska du döl­ja ditt ansik­te för mig?… ska jag ha oro i min själ och ång­est i mitt hjär­ta?…  Hur länge… ska du se på?… ska fien­den få håna mig?… ska du vara vred för evigt?… ska de gud­lö­sa tri­um­fe­ra?…  Hur länge… drö­jer du?”  (Ps 6:4; 13:2–3; 35:17; 74:10; 79:5; 90:13; 94:3). 

Från vårt per­spek­tiv kan det upp­fat­tas som att Gud drö­jer och är pas­siv över det som sker både i värl­den i stort och i våra liv. Det är då vi behö­ver påmin­na oss om Guds per­spek­tiv och hans orubb­li­ga löf­ten som ofrån­kom­li­gen kom­mer att upp­fyl­las i rätt tid. Vi behö­ver påmin­nas om Guds tro­fast­het genom den bib­lis­ka histo­ri­en för att för­stå att han än i dag hand­lar efter sin plan. Från vårt per­spek­tiv kan vi långt ifrån alla gång­er för­stå var­för Gud hand­lar som han gör och med vil­ken timing. Vi kan tyc­ka att han drö­jer men det är då vi behö­ver inse att vårt per­spek­tiv är ytterst begrän­sat medan Guds är obegränsat.

Gud låter oss vän­ta där­för att vi i vår vän­tan blir mer bero­en­de av honom. Den tving­ar oss att för­trös­ta på honom och lita på att han vet bätt­re än oss, att hans tids­plan är bätt­re än vår. Många gång­er beror fak­tiskt vårt mot­stånd och vår fru­stra­tion över vän­tan på att vi inte vill vara bero­en­de av Gud. Låt där­för din fru­stra­tion vän­das till en dju­pa­re för­trös­tan på Gud, med viss­he­ten om att ”han som har bör­jat ett gott verk i er ock­så ska full­bor­da det till Kristi Jesu dag” (Fil 1:6). Alla hans tan­kar och pla­ner för ditt liv och i världs­hi­sto­ri­en kom­mer näm­li­gen att full­bor­das pre­cis i rätt tid. 

Det finns styr­ka i vår svaghet,
det finns skön­het i var tår.
Och Du möter oss i sorgen,
med Din kär­lek och Din nåd.
I vår vän­tan är Du nära, där for­mas våra liv.
Bort­om allt vi kan för­kla­ra, vill Du lära oss att tro.

Du hål­ler allt Du lovat. Du har ald­rig svi­kit oss
är med oss mitt i kam­pen, i vår nöd.
Tro­fast för evigt, kär­le­kens Gud,
Du rege­rar över oss. 

Picture of Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.