Omfördelning av Guds resurser

Vi vill inte att and­ra ska få det bätt­re och ni få det svårt, utan att alla ska ha det lika. Just nu ska ert över­flöd avhjäl­pa deras brist, så att deras över­flöd en annan gång kan avhjäl­pa er brist. Så blir det lika för alla. 

I den här seri­en om givan­de har jag vid fler­ta­let till­fäl­len åter­kom­mit till att gene­ro­si­tet kom­mer ur insik­ten om att allt i våra liv är en oför­tjänt gåva från Gud, från vårt förs­ta ande­tag till den störs­ta av gåvor som Gud gett oss i Jesus Kristus. Det inne­bär i sin tur att jag ytterst sett ald­rig ger av något som är mitt, utan endast ger vida­re av det som ändå är Guds. Mitt givan­de inne­bär helt enkelt att jag omför­de­lar Guds resur­ser där de behövs mest för till­fäl­let, jag ger det till Gud som jag från bör­jan ändå fått av nåd från hans goda hand (1 Krön 29:14, 16).

Det är ett sådant givan­de som Pau­lus beskri­ver i den inle­dan­de tex­ten. För­sam­ling­en i Jeru­sa­lem lider stor fat­tig­dom medan en annan del av Kristi kropp — för­sam­ling­en i Korint — har ett över­flöd av peng­ar. Pau­lus vill där­för att för­sam­ling­en i Korint ska omför­de­la resur­ser­na så att det blir lika för alla (inom Kristi kropp). Han för­kla­rar även att det vid ett annat till­fäl­le kan vara pre­cis tvärtom, då kan Korint lida nöd och Jeru­sa­lem ha ett över­flöd som avhjäl­per deras brist. Den­na omför­del­ning av Guds resur­ser är tänkt att gäl­la mel­lan för­sam­ling­ar men även mel­lan män­ni­skor inom för­sam­ling­en. Vi ser det all­ra tyd­li­gast i den förs­ta krist­na för­sam­ling­en: ”Alla de tro­en­de var till­sam­mans och hade allt gemen­samt. De bör­ja­de säl­ja sina egen­do­mar och ägo­de­lar och dela­de ut till alla efter vars och ens behov” (Apg 2:44–45). Fräls­ning­en leder till en gene­ro­si­tet som for­mar en totalt annorlun­da gemen­skap som präglas av en radi­kal gene­ro­si­tet mel­lan män­ni­skor. När vi har ett över­flöd av peng­ar — enskilt eller som för­sam­ling­ar — bör vi frå­ga oss själ­va: ”Vem vill Gud att jag väl­sig­nar med mitt över­flöd? Vems brist kan jag avhjäl­pa?”. Det gäl­ler inom för­sam­ling­en lokalt eller i värl­den i stort. För Gud ger oss inte ett över­flöd för att sam­la på hög utan för att väl­sig­na and­ra med det. 

Gud skul­le natur­ligt­vis kun­nat se till att alla för­sam­ling­ar och alla i hans för­sam­ling redan hade ett över­flöd och att ing­en led någon brist. Men jag tror fak­tiskt att Gud tillå­ter en sådan för­del­ning för att för­dju­pa gemen­ska­pen i för­sam­ling­en och mel­lan församlingar. 

För det hän­der något mel­lan män­ni­skor både när vi ger och när vi tar emot, då byggs dju­pa­re band och rela­tio­ner mel­lan män­ni­skor som annars inte upp­nåtts. För på sam­ma sätt som vi ger av oss själ­va till Gud när vi ger av våra peng­ar, ger vi av oss själ­va till dem som tar emot gåvan (2 Kor 8:5). Det tror jag att många av oss kan vitt­na om när det gäl­ler rela­tio­nen till för­sam­ling­en i Cunit. Det är inte enda orsa­ken till att rela­tio­ner­na för­dju­pas men det är en vik­tigt del av det.

Om allt kom­mer från Gud och vi endast omför­de­lar hans resur­ser föder det inte bara en läng­tan av att ge av glatt hjär­ta, det skyd­dar oss även från all form av stolt­het eller beröm­mel­se i vårt givan­de. Vi ger ju bara av det som ändå är Guds. Då är det vik­ti­ga inte stor­le­ken på sum­man utan hjär­tat som lig­ger bakom och vad vi gör av det som Gud anför­trott åt just oss (Mark 12:41–44). 

Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar