Guds stora plan

Bibel Markus

Att läsa Bibeln utan att kän­na till “den röda trå­den”, kan vara lika svårt som att läg­ga ett tusen­bi­tars pus­sel utan kar­tong­ens fram­si­da. Orsa­ken till att många var­ken läser sin Bibeln eller för­står vad man läser beror just på att man sak­nar Bibelns sam­man­häng­an­de berät­tel­se — Guds fräls­ning­plan genom Jesus Kristus. Man ser inte hur de oli­ka delar­na och berät­tel­ser­na fak­tisk häng­er ihop och utgör en helhet.

Under nio ons­dags­kväl­lar kom­mer vi att gå ige­nom Bibelns sam­man­häng­a­de berät­tel­se. Min för­hopp­ning och bön är att så många som möj­lig­het av er skall fin­nas med vid des­sa till­fäl­len. Jag är över­ty­gad om att det kom­mer hjäl­pa dig att bätt­re för­stå vad du läser i din Bibeln.

Start: Ons­dag 3 novem­ber kl. 19:00 i Klö­vedal (där­ef­ter varan­nan ons­dag med paus över jul)

Lämna en kommentar