Guds ord i centrum för gudstjänsten

Bibel

Låt Kristi ord rik­ligt bo hos er med all sin vis­het. Under­vi­sa och för­ma­na varand­ra med psal­mer, hym­ner och and­li­ga sång­er och sjung med tack­sam­het Guds lov i era hjärtan. 

För någ­ra vec­kor sedan skrev jag att guds­tjäns­ten all­tid mås­te vara i cent­rum för våra för­sam­ling­ar. Idag skall vi tit­ta på att Guds Ord i sin tur mås­te vara i cent­rum för var­je guds­tjänst (och för allt vi gör som församlingar).

Redan på Bibelns förs­ta sidor ser vi att Gud är en Gud som talar och att det han säger sker: ”Gud sade… och det blev så” (1 Mos 1:6–7). Hela uni­ver­sum ska­pas ur ingen­ting enbart genom Guds ord, all­ting får liv när Gud talar. Mönst­ret föl­jer sedan genom hela den bib­lis­ka histo­ri­en. Gud talar till sitt folk och genom att lita på och lyda hans ord skall de få liv. När Isra­els folk och kung­ar­na läm­nar Guds Ord föl­jer avfall och död, medan fol­ket för­ny­as till nytt liv genom att åter­vän­da till Guds Ord (ex. 5 Mos 17:18–19; 31:9–13; Jos 8:34–35; 2 Kung 23:1–3; Neh 8:1–8). I Bibelns längs­ta kapi­tel, pslam 119 med sina 176 ver­ser, fin­ner vi en lång lov­pris­ning över Guds Ord som den dyr­ba­ras­te skat­ten. Psal­men poäng­te­rar att vi stän­digt behö­ver begrun­da Ordet för endast där fin­ner vi fräls­ning, liv, upp­muntran, tröst, kor­ri­ge­ring och vägledning.

När vi sedan kom­mer till Johan­ne­se­vange­li­et får vi reda på Ordet som en gång ska­pa­de allt och gav alla män­ni­skor liv är Jesus Kristus, att han är ”Ordet som blev kött och bod­de bland oss” (Joh 1:14). Sena­re i kapi­tel 6 läser vi hur Jesus i öde­mar­ken mät­tar fem­tu­sen män­ni­skor med bröd, på sam­ma sätt som Gud mät­ta­de Isra­els folk med man­na under deras tid öde­mar­ken (2 Mos 16). Där­ef­ter för­kla­rar Jesus; ”Guds bröd är det bröd som kom­mer ner från him­len och ger värl­den liv… Jag är livets bröd. Den som kom­mer till mig skall ald­rig hung­ra, och den som tror på mig skall ald­rig törs­ta” (Joh 6:33. 35). När Johan­nes sedan avslu­tar sitt evan­ge­li­um för­kla­rar han att Jesus utför­de betyd­ligt mer än vad som ryms i hans bok; ”Men des­sa har bli­vit ner­skriv­na, för att ni skall tro att Jesus är Mes­si­as, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn” (Joh 20:31). Helt enkelt, den som ger alla män­ni­skor både fysiskt och and­ligt liv är Jesus Kristus. Och han blir syn­lig för oss endast i evan­ge­li­et i Nya Tes­ta­men­tets böcker.

När Pau­lus sedan i Romar­bre­vet för­kla­rar hur en män­ni­skan kom­mer till tro, går från and­lig död till and­ligt liv, för­kla­rar han att det sker genom att lyss­na i tro till evan­ge­li­et (Rom 10:17). Och när han skri­ver sitt brev till Timo­teus för­kla­rar han att Bibelns alla böc­ker inte enbart ger oss kun­skap om vägen till fräls­ning, utan där har vi allt vi behö­ver för att hel­gas, for­mas och rustas till ett liv som tro­en­de (2 Tim 3:15–17).

Den­na ändå rela­tivt kor­ta över­blick visar oss med all tyd­lig­het på Bibelns avgö­ran­de roll för liv, fräls­ning och hel­gel­se. Det i sin tur säger oss att Guds Ord mås­te vara i cent­rum för allt som sker i våra guds­tjäns­ter (och i var­je tro­en­des liv). Det är där­för Pau­lus upp­ma­nar för­sam­ling­en i Kolos­se, och oss på Tjörn, att; “Låta Kristi ord rik­li­gen skall bo hos oss”. Det var som någon uttryck­te det: “I guds­tjäns­ten behö­ver vi läsa, be, sjunga och för­kun­na Bibelns ord”. Det är inte är våra ord utan Guds Ord som ger liv och fräls­ning. Hung­ran­de män­ni­skor kom­mer att gå från våra guds­tjäns­ter ännu hung­ri­ga­re om Bibeln inte är i cent­rum, utan att ha mät­tats; ”av var­je ord som utgår från Guds mun” (Matt 4:4). Guds­tjäns­ten får ald­rig bestå av sepa­ra­ta delar utan mås­te vara en hel­het som alla bely­ser Guds Ords mång­fald. Då ska­pas en vac­ker sym­fo­ni som väc­ker för­und­ran och till­bed­jan av Gud, likt orkes­terns oli­ka instru­ment till­sam­mans kan ska­pa den vack­ras­te melodi.

Till sist, sam­me Ande som genom män­ni­skor ned­teck­nat Bibelns sex­tio­sex böc­ker behö­ver andas liv in i oss var­je gång vi läser eller lyss­nar till Guds Ord. Annars kom­mer orden enbart för­bli ord och inte liv och fräls­ning. Där­för behö­ver vi kom­ma för­be­red­da till guds­tjäns­ten, vara aktivt del­ta­gan­de i bön och be med orden från Psalm 119: “Öpp­na mina ögon, så att jag ser und­ren i din undervisning.”

 

Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar