Förkunnelsen i centrum för gudstjänsten

Kyrka

När sjun­de måna­den kom och Isra­els barn bod­de i sina stä­der, sam­la­des fol­ket, alla som en man, på den öpp­na plat­sen fram­för Vat­ten­por­ten. De bad Esra, den skrift­lär­de, att häm­ta Mose lag­bok, den som HER­REN hade gett åt Isra­el. Då kom präs­ten Esra med lagen till för­sam­ling­en, till män och kvin­nor, till alla som kun­de för­stå vad de hör­de. Det­ta sked­de på förs­ta dagen i sjun­de måna­den. Han läs­te ur den på den öpp­na plat­sen fram­för Vat­ten­por­ten, från tidig mor­gon till mid­da­gen, i när­va­ro av män och kvin­nor och alla som kun­de för­stå. Och alla lyss­na­de till lagboken. 

Efter 70 år i fång­en­skap i Baby­lo­ni­en har en rest av Guds folk åter­vänt till Jeru­sa­lem för att byg­ga upp temp­let (ca. år 538 f. Kr). En tid sena­re reser Nehe­m­ja från Susan till Jeru­sa­lem för att leda åter­upp­bygg­na­den av sta­dens murar (ca. år 445 f.Kr.). Det förs­ta fol­ket gör när muren är klar läser vi om i tex­ten ovan. Lite för­enk­lat skul­le man kun­na säga att fol­ket firar guds­tjäns­ten, och i cent­rum står för­kun­nel­sen av Guds Ord. Präs­ten Esra står på en hög träställ­ning (8:4), kanske den förs­ta pre­dik­sto­len, och läser ur Guds lag­bok under sju dagar från tidig mor­gon till mid­dag (8:18). Fol­ket lyss­nar nog­grant och bland dem finns levi­ter­na som för­kla­rar lag­bo­kens inne­börd; ”så att man för­stod det som läs­tes” (8:7–8). När lag­bo­ken öpp­nas reser sig fol­ket upp för att sedan fal­la ner i till­bed­jan inför Gud (8:5–6). För­kun­nel­sen följs slut­li­gen av att fol­ket lyder det Ord man lyss­nat till; ”… ty de hade för­stått de ord man hade för­kun­nat för dem” (8:12).

Den­na text tror jag även ger oss en bild av vad som bör kän­ne­teck­na våra guds­tjäns­ter idag. Guds folk som sam­las ”som en man” var­je sön­dag för att lyss­na till för­kun­nel­sen av Guds Ord. Där pre­di­kans syf­te är att, uti­från en spe­ci­fik bibel­text eller en hel bibel­bok, för­kla­ra inne­bör­den så att vi som är där verk­li­gen ”för­står vad som läses”. Många av oss kan nog kän­na igen oss i den eti­o­pis­ke hov­man­nen i Apost­lagär­ning­ar­na 8. På väg hem från Jeru­sa­lem sit­ter han i sin vagn och läser ur pro­fe­ten Jesa­ja. Filippus kom­mer upp vid sidan och vag­nen och frå­gar om han för­står vad han läser, var­på man­nen sva­rar: ”Hur skul­le jag kun­na det, om inte någon väg­le­der mig?”(8:31). Det vi behö­ver är att någon var­je sön­dag väg­le­der oss så att vi för­står vad Guds Ords bety­der och vill säga oss idag. När pre­di­kan inte utgår från eller för­kla­rar inne­bör­den av Guds Ord, går Guds folk hem från guds­tjäns­ten utan att ha fått den livsnöd­vän­di­ga ”själs­li­ga maten” som vi inte kla­rar oss utan. Kan orsa­ken till att många tro­en­de idag hung­rar vara bris­ten på för­kun­nel­sen av Guds Ord? Kan män­ni­skors trött­het att lyss­na till pre­dik­ning­ar egent­li­gen vara en trött­het att lyss­na till män­ni­sko­tan­kar och inte Guds Ord?

Slut­li­gen, för­hopp­ning­en är att för­kun­nel­sen följs av det vi ser i tex­ten från Nehe­m­ja. Att ordet väc­ker för­und­ran inför och till­bed­jan av Gud, och att vi litar på och lyder ordet vi lyss­nar till. Det finns näm­li­gen en risk att även om vi hör Guds Ord för­kun­nas, gör vi det utan att lyda det och att det där­med inte hel­ler får någon bestå­en­de inver­kan på våra liv. En risk som Jakob i sitt brev var­nar oss för (Jak 1:22‑f).

Där­för vill jag upp­munt­ra dig att kom­ma till guds­tjäns­ten för­be­redd, för­be­redd att lyss­na till Guds Ord. Ta gär­na med en bibel så att du kan hänga med i tex­ten och för gär­na anteck­ning­ar om det hjäl­per dig att lyss­na bätt­re. Var bed­jan­de under det att du lyss­nar, att Gud skall uppen­ba­ra sitt ord för dig och att det få verk­lig inver­kan på ditt liv. Be även för den som är satt att för­kun­na ordet, både under men ock­så i vec­kan innan guds­tjäns­ten. Be att Gud skall väg­le­da och ge kraft under för­be­re­del­ser­na så att för­kun­na­ren förmår att läg­ga ut Guds Ord begrip­ligt till verk­lig upp­byg­gel­se för den som lyssnar.

Picture of Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar