Uppmuntra varandra

Upp­munt­ra där­för varand­ra och upp­bygg varand­ra, så som ni redan gör. 

”Vad får jag ut av att…?” Lik­nan­de frå­ga stäl­ler vi oss inför många val i livet. Vi frå­gar oss vad vi kan vin­na eller tjä­na på det vi skall göra. Många män­ni­skor stäl­ler sam­ma frå­ga till att vara en del av en för­sam­ling: ”Vad får jag ut av att vara med i en för­sam­ling?” Men fak­tum är att en sådan frå­ga är fel­ställd, och det vi bor­de frå­ga oss är istäl­let “vad jag kan göra för män­ni­skor­na i den för­sam­ling där Gud har satt mig?”

När en bibel­vers, som den i inled­ning­en, inne­hål­ler ett ”där­för” behö­ver vi all­tid frå­ga oss ”var­för… där­för?” Allt­så, var­för säger Pau­lus att vi skall upp­munt­ra och upp­byg­ga varand­ra? I vår vers avslu­tar Pau­lus ett läng­re reso­ne­mang om Jesus åter­komst, som tar sin bör­jan i vers 13 i kapi­tel 4. Han har redan upp­ma­nat oss att upp­munt­ra (trös­ta) varand­ra där­för att vi en dag: ”all­tid skall vara hos Her­ren” (4:18). I vår vers kom­mer på nytt upp­ma­ning­en att upp­munt­ra och upp­byg­ga varand­ra, där­för att fräls­ning­en genom Jesus Kristus inte enbart för­änd­rar evig­he­ten utan även våra liv här och nu. Pau­lus har för­kla­rat att Jesus har dött och fri­köpt oss från den kom­man­de vre­des­do­men, för att vi skall leva med och för honom ”vare sig vi är vak­na eller insom­na­de” (5:10). Allt­så, vare sig vi lever eller dör skall vi leva för Jesus (se även Fil 1:20). Och att leva för Jesus hand­lar allt­så om att fokus vänds från mig själv (och mina behov) till mina sys­kon i tron (och deras behov). Att jag går från att leva för min egen skull till att leva för och läng­ta efter att se mina tros­sys­kon bli upp­munt­ra­de och upp­bygg­da i tron. Upp­muntran hand­lar om att kom­ma nära en annan män­ni­ska för att kun­na trös­ta, styr­ka, upp­ma­na, under­vi­sa mm. Ordet upp­byg­ga är sam­ma ord som använ­des vid hus­byg­gen och reno­ve­ring­ar. Pau­lus säger helt enkelt att på sam­ma sätt som en snic­ka­re är foku­se­rad på att byg­ga upp eller reno­ve­ra ett hus, skall vi som tro­en­de vara foku­se­ra­de på att våra sys­kon i tron blir upp­bygg­da och upp­munt­ra­de. Tän­ker vi så här om för­sam­ling­en och vår egen roll i den? Är vårt fokus och läng­tan att få se våra brö­der och syst­rar i tron växa, upp­byg­gas och uppmuntras?

Vi är all­de­les för indi­vi­du­a­lis­tis­ka idag och har en all­de­les för indi­vi­du­a­lis­tisk syn på för­sam­ling­en. Det är all­de­les för myc­ket: ”Jag och min tro… jag och min Jesus… jag och min and­li­ga växt… jag och min hel­gel­se…. jag och min bibel­läs­ning… jag och min kamp…” Men om vi läser genom de nytes­ta­ment­li­ga bre­ven kom­mer vi inse att det­ta tan­ke­sätt är helt främ­man­de i den nytes­ta­ment­li­ga för­sam­ling­en. Det är i och genom för­sam­ling­en som män­ni­skor kom­mer till tro på Jesus och sedan väx­er i sam­ma tro. Det är inte fram­för allt enskilt utan ”till­sam­mans med alla de heli­ga” som vi kan ”fat­ta bred­den och läng­den och höj­den och dju­pet och lära kän­na Kristi kär­lek, som går långt bort­om all kun­skap. Så ska ni bli helt upp­fyll­da av all Guds full­het” (Ef 3:18–19).

Vi behö­ver våra sys­kon i för­sam­ling­en myc­ket mer än vi kanske inser, på sam­ma sätt som våra sys­kon behö­ver oss. Vi behö­ver bli betyd­ligt bätt­re på att inte enbart tän­ka goda och upp­munt­ran­de tan­kar om varand­ra, utan även sät­ta ord på dem till varand­ra. Vi behö­ver mind­re sam­man­hang där vi kan kom­ma nära varand­ra, dela livet och få till­fäl­len att upp­munt­ra varand­ra. Vi behö­ver bli bätt­re på att öpp­na oss för varand­ra och ge möj­lig­he­ten för and­ra att hjäl­pa oss bära bör­dor­na. Gud har skänkt oss varand­ra, han har gett för­sam­ling­en för att vi behö­ver varandra.

Fun­de­ra på vem du idag kan upp­munt­ra och upp­byg­ga? Med ett med­de­lan­de, tele­fon­sam­tal eller besök, genom lyss­na intres­se­rat, genom ett bibelord eller att du erbju­der dig att be för per­so­nen. Fun­de­ra även över vem du kan upp­munt­ra eftersom du har sett per­so­nens gåvor vara i funk­tion. Det gör stor skill­nad att höra upp­munt­ran­de ord från någon, och att veta att man inte är ensam.

Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar