Är du ett barn eller en slav?

Ni har inte fått sla­ve­ri­ets ande så att ni på nytt mås­te leva i fruk­tan. Nej, ni har fått bar­na­ska­pets Ande, och i honom ropar vi: ”Abba! Far!” 

Om du vux­it med en kär­leks­full pap­pa är jag över­ty­gad om att din rela­tion till honom skil­jer sig avse­värt från den du har till din chef. På Bibelns tid var skill­na­den mel­lan bar­net och sin far ännu stör­re än den mel­lan sla­ven och sin her­re. Pau­lus använ­der det­ta bild­språk för att för­kla­ra den djup­gå­en­de för­vand­ling som sker när någon blir frälst. Den krist­ne är inte läng­re slav under syn­den och lagen, utan har bli­vit adop­te­rad in i Guds familj och är hans äls­ka­de barn. Det är en över­gång med enor­ma skill­na­der. Livet utan Kristus kän­ne­teck­nas av sla­ve­ri och ett liv i fruk­tan för straff, medan livet i Kristus kän­ne­teck­nas av en sann fri­het, bar­na­skap och ett evigt arv i himlen.

Vad är då någ­ra av skill­na­der­na mel­lan ett Guds barn och den som inte är det? Ett barn är äls­kat av sin far vill­kors­löst, medan en slav är upp­skat­tad så länge han bidrar. Ett barn har en nära och intim rela­tion med sin far, medan en slav har en arbets­re­la­tion till sin her­re. Ett barn vill vara nära och umgås med sin far, medan en slav enbart arbe­tar för sin her­re. Ett barn tjä­nar där­för att han är äls­kad, medan en slav tjä­nar för att bli äls­kad. Ett barn vill lyda sin far, medan en slav lyder sin her­re av tvång. Ett barn för­sö­ker inte döl­ja något för sin far, medan en slav är en ögon­tjä­na­re som är rädd för att bli straffad.

Är du ett barn eller en slav? Är du ett Guds barn eller inte? Jag tror att du kan få syn på det genom se vad som kän­ne­teck­nar ditt liv, fri­het eller tvång, gläd­je eller fruk­ten, kär­lek eller krav.

Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar