Gud är givaren

Vi vill berät­ta för er, brö­der, vil­ken nåd Gud har gett för­sam­ling­ar­na i Makedonien. 

”Hur myc­ket av mina peng­ar ska jag ge till församlingen?” 

Den frå­gan och fun­de­ring­en har nog alla krist­na någon gång ställt sig. Det är en befo­gad frå­ga och sam­ti­digt finns det ett pro­blem med frå­gan. Pro­ble­met lig­ger i orden ”mina peng­ar”. Låt mig för­kla­ra vad jag menar.

För­sam­ling­en i Jeru­sa­lem lever i djup fat­tig­dom och där­för har Pau­lus påbör­jat en insam­ling till dem och för­sö­ker invol­ve­ra ett fler­tal and­ra för­sam­ling­ar. För­sam­ling­ar­na i Make­do­ni­en som omnämns i den inle­dan­de tex­ten har redan sam­lat in peng­ar, dit hör bland annat de krist­na i Filip­pi, Tes­sa­lo­niki och Berea. För­sam­ling­en i Korint har sedan tidi­ga­re lovat att fin­nas med i insam­ling­en och Pau­lus upp­ma­nar dem nu — i kapi­tel 8 och 9 — att gå från ord till hand­ling. I des­sa två kapi­tel finns det fler­ta­let lär­do­mar för oss när det kom­mer till givan­de och peng­ar, någ­ra av dem kom­mer vi att stan­na upp inför den­na och kom­man­de veckor. 

Det är intres­sant att se var Pau­lus bör­jar när han vill väc­ka en iver hos för­sam­ling­en i Korint att vara med i insam­ling­en. Han säger inte att de bor­de göra det som goda krist­na och han för­sö­ker inte väc­ka moti­va­tio­nen genom att visa på det sto­ra beho­vet i Jeru­sa­lem (som vis­ser­li­gen var stort). Nej, Pau­lus bör­jar i den ände där allt mås­te ta sin bör­jan — hos Gud. Han använ­der för­sam­ling­ar­na i Make­do­ni­en som inspi­ra­tion, men för­kla­rar att de gav på grund av den nåd som Gud hade gett dem. Deras givan­de hade inte sitt ursprung hos dem själ­va, i någ­ra omstän­dig­he­ter eller i beho­vet, utan hos Gud och i hans nåd. Det är där allt givan­de mås­te ha sitt ursprung, för den förs­te giva­ren av allt i värl­den är Gud. Det är där Pau­lus bör­jar i kapi­tel 8 — som vi har sett — och det är där han slu­tar i kapi­tel 9: ”Gud vare tack för hans obe­skriv­ligt rika gåva!” (9:15). För­sam­ling­ar­na i Make­do­ni­en hade natur­ligt­vis gett av sina peng­ar, men grun­den till att de gav — och gjor­de det så oer­hört fri­kos­tigt — var att de för­stått att allt de ägde i livet i grun­den var gåvor från Gud. Annorlun­da uttryckt, make­do­ni­er­na gav inte av sina peng­ar utan de för­de vida­re de peng­ar Gud från bör­jan gett dem. Det är i den­na insik­ten som allt givan­de mås­te ta sin bör­jan, att Gud är giva­ren av allt i våra liv och att vi endast omför­de­lar hans resurser. 

Vi män­ni­skor tar myc­ket i livet för givet och glöm­mer att allt i livet enbart är givet av nåd från en oer­hört god Gud. Var­je hjärt­slag och ande­tag är på grund av Guds nåd, och utan honom hade ing­en av oss haft liv. Det är där­för allt i våra liv — inte bara våra peng­ar — är gåvor från Gud som vi kan ge vida­re — vår tid, våra talanger/förmågor, våra rela­tio­ner osv. Men då kanske någon invän­der och säger att det inte är Gud som går till job­bet 8–17, fem dagar i vec­kan under 50 år av mitt arbets­liv. Det är ju jag som gör det och där­för är det mina peng­ar. Det är både sant och sam­ti­digt inte sant. Gud går inte till ditt jobb eller gör dina arbets­upp­gif­ter, utan det är du som gör det. Men om vi bac­kar någ­ra steg så hade du — om Gud inte gett dig liv, anda och allt — ald­rig kun­nat gå till job­bet och tjä­na någ­ra pengar. 

Make­do­ni­er­na givan­de var inte fram­för allt rik­tat till för­sam­ling­en i Jeru­sa­lem: “utan de gav sig själ­va, först och främst åt Her­ren” (8:5). Deras gene­ro­si­tet kom ur insik­ten av att Gud är giva­ren av all­ting och en vil­ja att ge vida­re. Men dju­pa­re i en vil­ja att ge hela sina liv — inte bara peng­ar­na — till honom som redan gett dem allt. Deras läng­tan att ge hela sina liv år Her­ren fick sto­ra följ­der på deras rela­tion till peng­ar. Det är när vi inser det­ta som vår syn på givan­de — på livets alla områ­den — kom­mer att för­änd­ras. Då kom­mer vi att sta­va mind­re på orden ”mina peng­ar” eller ”min tid”. Då kom­mer det väc­kas en stör­re tack­sam­het över alla de gåvor som Gud fak­tiskt ger oss var­je dag. Då kom­mer vi inte att ge av tvång eller bara för att vi bor­de göra det, utan vil­ligt och i tack­sam­het till honom som redan gett oss allt. Det är så vi kan bli gla­da giva­re (9:7).

Picture of Joel Magnusson

Joel Magnusson

Pastor i missionsförsamlingarna i Valla och Klövedal på Tjörn.

Lämna en kommentar